Adatvédelmi irányelvek

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: JOINT VENTURE SZÖVETSÉG

A szolgáltató székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 163.B

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: event@jointventure.hu

Cégjegyzékszáma: 00 19 637712

Nyilvántartási szám: 01-02-0003201

Adószáma: 19637712-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék

Telefonszámai: +36 30 152 5105

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között belépőjegyek, bérletek és voucherek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató, a rendezvény szervezője és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.  A Szolgáltató így a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Belépőjegyek megvásárolhatóságát biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).

1.2. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

1.3. A weboldalon 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhat. A vagy a „ÁSZF elfogadása” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben szereplő Adatkezelési Szabályokkal egyetért.

I.Adatkezelési szabályok

  1. A Rendezvényszervező mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
  2. A Rendezvényszervező elkötelezett Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Rendezvényszervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
  3. A Rendezvényszervező adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  4. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
  5. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
  6. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
  7. A Rendezvényszervező a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
  8. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  9. A Rendezvényszervező az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

II.A megrendelések feldolgozása és teljesítés

Az internetes jegyvásárlás menete

  • A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a web-áruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet vásárol a Szolgáltató rendszerén keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a megrendelt Belépőjegyekre vonatkozó visszaigazolást  és számlát elektronikus levél formájában 48 órán belül kézhez kapja. 

III.Elállás joga

Elállási/Felmondási tájékoztató

3.1. Elállási/Felmondási jog

Az elállási/felmondási határidő jegy esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: [Joint Venture Szövetsége] ([1112. Budapest, Budaörsi út 163.B]), telefon: +36 30 152 5105, email: penzugy@jointventure.hu. 

3.2.Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Minden 2023. Január 15-e után vásárolt belépőjegy esetében, a felhasználó nem élhet elállási jogával.

IV. Vegyes rendelkezések

4.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Tudomásul veszem, hogy az OTP SimplePay a(z) [Joint Venture Szövetsége] ([1112. Budapest, Budaörsi út 163/B.]) adatkezelő által a(z) [menedzserek.hu] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [vezetéknév, keresztnév, cégnév, adószám, számlázási és szállítási cím].

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

Budapest, 2022. 10. hó 28. nap